Board of Trustees (Present)

 1. Brig R S Chhikara (Retd), Chairman
 2. Dr.Surya Prakash, Vice Chairman
 3. Shri.Sanjay Choudhry, Secretary General
 4. Shri Suresh Jaipuria, Treasurer
 5. Maj Gen BC Khanduri (Retd), MP
 6. Brig K P Singh Deo AVSM (Retd)
 7. Shri.D P Tripathi
 8. Shri.Yogesh Malik
 9. Mrs. Renuka Malaker
 10. Mrs.Nidhi Kumar
 11. Shri.Anand Mukherjee
 12. Shri.Mehul Bhai Gandhi
 13. Ms.Agatha Sangma